Condicions

Aquest document contractual regirà la contractació de productes i serveis a través de la pàgina web, propietat de ESTUDI PILATES LLUIS GARCIA, d’ara endavant PRESTADOR.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’usuari:

 • Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
 • És una persona amb capacitat suficient per contractar.
 • Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través de la pàgina web de l’PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als que envia els productes, i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’USUARI és ESTUDI PILATES LLUIS GARCIA, amb domicili social Prolongació Carrer Barranc dels penjats 7 – 43540 SANT CARLES DE LA RÀPITA (Tarragona), NIF 78582930A i amb telèfon d’atenció a client / USUARI 649017767.

I d’una altra, l’USUARI, registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a l’PRESTADOR.

Objecte de l’contracte

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través de la pàgina web, d’un producte o servei concret.

Procediment de contractació

L’usuari, per poder accedir als serveis o productes oferts pel PRESTADOR, s’haurà de donar d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requeriran, els quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i detallat en l’Avís legal i Política de privacitat d’aquest lloc web.

L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer un ús diligent dels mateixos ia no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar a l’PRESTADOR la ​​pèrdua o robatori dels mateixos o el possible accés per un tercer no autoritzat , de manera que aquest procedeixi a el bloqueig immediat.

Una vegada ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que d’acord amb el que exigeix ​​l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 • Clàusules generals de contractació.
 • Enviament de comandes.
 • Dret de desistiment.
 • Reclamacions.
 • Força major.
 • Competència.
 • Generalitats de l’oferta.
 • Preu i termini de validesa de l’oferta.
 • Despeses de transport.
 • Forma de pagament, despeses i descomptes.
 • Procés de compra.
 • Garanties aplicables.
 • Garanties i devolucions.
 • Llei aplicable i jurisdicció.
 • Informació als titulars de targetes que aquest és responsablede les transaccions en el lloc web

CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Excepte estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda a l’PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. L’usuari tindrà una edat edat mínima de compra de 18 anys. Cap estipulació feta per l’USUARI podrà diferir de les de l’PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.

ENVIAMENT DE COMANDES

El PRESTADOR no enviarà cap comanda fins que s’hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.

Els enviaments de mercaderies es faran habitualment mitjançant MISSATGERIA EXPRESS (POSTAL EXPRESS, SEUR, UPS, STD, etc.), segons la destinació designat lliurement per l’USUARI.

Les dates o terminis de lliurament s’entendran aproximades, no constituint el retard incompliment essencial. En cas que el PRESTADOR no hagi fet el lliurament de la mercaderia transcorreguts 30 dies des de la data de lliurament pactada, el client quedarà legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost, i sense que per això es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable a l’PRESTADOR.

El termini de lliurament sol estar comprès entre 2 i 5 dies laborables, segons la població de destinació i la forma de pagament triada. S’entén aquest terme sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament complet de la comanda.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l’USUARI, falses, inexactes o incompletes.

El lliurament es considerarà realitzada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició de l’USUARI i aquest, o el delegat d’aquest, hagi signat el document de recepció de lliurament.

Correspon a l’usuari verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció de lliurament.

En el cas que la contractació no comporti el lliurament físic de cap producte, sent aquests directament descarregats de la pàgina web, el PRESTADOR d’informar prèviament l’usuari respecte a l’procediment que ha de seguir per realitzar aquesta descàrrega.

DRET DE DESISTIMENT

L’usuari té els mateixos drets i terminis per a procedir a realitzar la devolució i / o reclamar els possibles vicis o defectes que presenti el producte o servei, tant en manera en línia, com fora de línia.

L’usuari disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte, per a la devolució de la mateixa (article 71 de la Llei 3/2014, de 27 de març). Llevat que la devolució es realitzi per defectes en el producte, les despeses relatives a l’enviament seran assumits per part de l’USUARI. El producte haurà de retornar en el seu embalatge original i en perfecte estat.

El dret de desistiment no podrà aplicar-se en els següents casos:

 • Si el producte no es presenta en perfectes condicions.
 • Si els embalatges del producte no són els originals o aquests no es troben en perfecte estat. L’embalatge original s’ha de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, i queda prohibit l’ús de precintes i cintes adhesives aplicats directament sobre el mateix.
 • Quan el producte estigui obert sense poder-se demostrar que no s’hagi fet servir.
 • En les aplicacions de programari que siguin directament descarregades a través de l’portal.
 • Quan siguin productes personalitzats o aquells que, per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes, no siguin susceptibles d’aquest dret.

Tota devolució s’ha de comunicar a l’PRESTADOR, sol·licitant un nombre de devolució (RMA) mitjançant el formulari de RMA habilitat per a això, o per correu electrònic a info@estudipilateslg.com, indicant el número de factura o comanda.

Un cop l’usuari hagi rebut el nombre de RMA, farà arribar el producte a l’PRESTADOR, indicant aquest número a la carta d’enviament, amb les despeses de transport al seu càrrec, en el domicili de ESTUDI PILATES LLUIS GARCIA, Barranc dels penjats, 7 – 43540 SANT CARLES DE LA RÀPITA (Tarragona).

RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’usuari consideri oportuna serà atesa en la menor brevetat possible, podent-se realitzar en les següents adreces de contacte:

Postal: ESTUDI PILATES LLUIS GARCIA, Barranc dels penjats, 7 – 43540 SANT CARLES DE LA RÀPITA (Tarragona).

Telèfon: 649017767

Mail: info@estudipilateslg.com

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

D’acord amb l’Art. 14.1 de l’Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’usuari i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció de un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i / o imposar una solució a l’conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es demorarà fins al cessament de el cas de força major.

COMPETÈNCIA

L’usuari no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.

L’usuari declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

GENERALITATS DE L’OFERTA

Totes les vendes i lliuraments efectuats pel PRESTADOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions Generals.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de ESTUDI PILATES LLUIS GARCIA o al que aquí estipulat, tindrà efecte, llevat de pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

Donats els continus avenços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Aquestes modificacions tindran així mateix validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables. Aquests preus, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, segur d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos a l’producte o servei adquirit.

Els preus aplicables a cada producte són els publicats al lloc web i s’expressaran en la moneda EURO. L’usuari assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real.

Abans de realitzar la compra podrà comprovar en línia tots els detalls de l’pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es realitzi la comanda.

Un cop realitzada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes com si no.

Tot pagament realitzat a l’PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’usuari registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de realitzar la comanda. Aquesta factura s’enviarà juntament amb el producte adquirit a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’USUARI.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció a client de l’PRESTADOR 649017767 o via correu electrònic a l’adreça info@estudipilateslg.com.

Pagaments

Acceptem pagaments mitjançant Stripe. Quan processarem els pagaments, part de la teva informació serà enviada a Stripe, incloent informació necessària per a processar o donar suport al pagament, com el total de la compra i la informació de facturació.

Si us plau, consulta la Política de Privacitat de Stripe per a més detalls.

Stripe crea les següents cookies:

PROCÉS DE COMPRA

Cistella (simulació de pressupost)

Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’han d’observar els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïts.

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per ambdues parts.
Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els passos següents per a la seva correcta formalització:

 • Comprovació de les dades de facturació.
 • Comprovació de la direcció d’enviament.
 • Selecció de la forma de pagament.
 • Realitzar la comanda (comprar).

Un cop processat la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic a l’departament de gestió de l’PRESTADOR.

Comandes (sol·licituds de compra)

En un màxim de 24 hores, en dies feiners, s’enviarà un correu electrònic per confirmar l’estat de la comanda i la data d’enviament.

GARANTIES APLICABLES

Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s’indiqui el contrari en la seva descripció. Tots tenen un període de garantia de dos anys, d’acord amb els criteris i condicions descrits en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels productes oferts respondrà als següents articles basats en la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties de venda de béns de consum